Piyasadan haberler | Urfam Haber | Şanlıurfa'nın Haber Sitesi
SON DAKİKA

Piyasadan haberler

Bu haber 28 Eylül 2021 - 6:00 'de eklendi ve kez görüntülendi.

ARCLK… Rekabet Kurulu'nun sermayesinin %100'üne sahip olunan bağlı ortaklık Arçelik Pazarlama A.Ş.'ne iletilen yazısında; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama A.Ş. nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu k…
ARCLK… Rekabet Kurulu'nun sermayesinin %100'üne sahip olunan bağlı ortaklık Arçelik Pazarlama A.Ş.'ne iletilen yazısında; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama A.Ş. nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketten savunma talep edilmektedir. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. ASELS… ASELSAN ile finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar arasında 27/09/2021 tarihinde finansal teknolojiler alanında 129,7 Milyon ABD Doları + KDV tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2026 yılları arasında yapılacaktır. EUHOL… Şirket tarafından 25.11.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Ege Sigorta'nın Güvence Hesabı 'ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığı duyurulmuştu. Açıklanmış olunan görüşmeler halen devam etmektedir. Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir. FROTO… Şirket 04 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasında Kocaeli Fabrikaları yerleşkesinde uzun dönemli Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Projeleri ile ilgili yatırımlar için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesinin 04.12.2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3273 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edildiğini açıklamıştı. Söz konusu onay çerçevesinde ilgili Projeler kapsamında 1 Temmuz 2020 ve 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 20.501.205.701 TL tutarında harcama yapılmasına ilişkin 24 Eylül 2021 tarih ve 527894 Sayılı yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olup sağlanan teşvik unsurları şu şekildedir; -KDV İstisnası ve İadesi, -Gümrük Vergisi Muafiyeti, -Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı: %100, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100), -Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), -Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl), -Nitelikli Personel Desteği (azami 250.000.000 TL), -Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200.000.000 TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si ), -Yatırım Yeri Tahsisi (Kocaeli İlinde) INVEO, GEDIK, GEP… Şirketin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını duyurulmuştu. 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşu başvurusu onaylanmıştır. Inveo Yatırım Holding A.Ş., 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda %74,999 oranında hisseye sahip olacak ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacaktır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kurulacak Yatırım Bankası'na %25 hisse oranı ile katılacak olup, kalan hisseler grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacaktır. KARYE… Şirket 27.09.2021 tarihli 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketin halka arz taahhütlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (Fon) 11.216.777 TL bedel karşılığında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. ITTFH… Bağlı Ortaklık Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. mülkiyetindeki; Tatlıcak Mahallesi, 5759 Ada, 106 Parsel, Karatay/Konya adresinde bulunan ve Burganbank ile 27.05.2019 tarihinde düzenlenmiş 9.340.000 TL(Dokuz milyon üç yüz kırk bin Türk Lirası) kredi ana para borcuna ilişkin vefa sözleşmesine konu arsanın, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne (Alıcı) KDV Dahil 12.070.000 TL (On iki milyon yetmiş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 tarihinde düzenlenen "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" gereği satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş olup; tapu devri 27.09.2021 (Bugün) gerçekleştirilmiştir. Satıştan elde edilen gelirin tamamı, vefa sözleşmesine konu kredinin kapatılmasında kullanılmıştır. Kredinin kapatılması için Burganbank'a faiz dahil 14.159.868 TL (On dört milyon yüz elli dokuz bin sekiz yüz altmış sekiz Türk Lirası) ödemede bulunulmuştur. KOZAL… Şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, bir kısım davacılar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İzmir 4. İdare Mahkemesinde 2021/1407 E. ve 2021/1013 E. sayılı dosyalar ile dava açılmıştır. Şirket davalı bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olacak olup madencilik faaliyetleri devam etmektedir. MAREN… Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 410.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 30/09/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,30 TL/pay baz fiyat, "MAREN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir. NIBAS… Niğde-Bor'da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren Tuğra Plastik-Caner Esen'den 24.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 650.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür. OZBAL… Şirketin 27.09.2021/13 no'lu Yönetim Kurulu kararında; ''Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 16.751.502,00-TL , aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise 523.017,77-TL net dönem kârı elde edilmiştir. Söz konusu net dönem kârının, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 50.425.148,00- TL, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise 52.075.318,02-TL geçmiş yıllar zararı olması sebebiyle dağıtılmamasına ve bu hususun 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir'' SERVE… Şirketin Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım A.Ş.'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 5.263.627,56 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketçe İstanbul Anadolu 2.İcra Dairesinin 2021/16971 Esas sayılı dosyası ile ULUUN… Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 24.09.2021 tarihinde verilmiş olunan teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.10.2021-30.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. VERTU… Şirketin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirket Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik ön izin başvurusunun 31.12.2021 tarihli yılsonu konsolide finansal tablolara göre güncellenmesine karar verildiği hususu Golive Yazılım tarafından şirkete bildirilmiştir. Şirketin Ömer Lütfü Lekesiz'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 1.567.977,50 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketçe İstanbul Anadolu 4.İcra Dairesinin 2021/16936 Esas sayılı dosyası ile İcra takibi başlatılmıştır. SRVGY… 15.11.2019 Tarihinde Devir Alınan Hisselerin Satış Bedelinin Revize Edilmesi Hakkında… Şirket Hüseyin Altaş ve HA Real Estate GmbH (Satıcılar) ile 15.11.2019 tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmeleri (Sözleşmeler) ile Satıcılar'ın Deks Yatırım A.Ş.'de (Deks) sahip olduğu hisseleri satın almıştır. Sözleşmelere göre hisse satış bedellerin şarta bağlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hisse satış bedeli Deks'in iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın (Oswe) hisselerinin/varlıklarının satılması durumunda bu satıştan elde edilen gelire göre belirlenecektir. Ayrıca Oswe hisselerinin/varlıklarının tamamının satılmaması halinde, Şirketin uhdesinde kalacak olan Oswe hisseleri yeni bir şirkete aktarılıp bu şirketin hisseleri önceki ortaklık yapısına uygun olarak taraflar arasında paylaşılacaktır. Sözleşmeler sonrası dönemde Oswe'nin sahip olduğu varlıkların bir kısmı satılmış ve sözleşmeler uyarınca Şirket Hüseyin Altaş'a 13.897.360,15 Euro ve HA Real Estate GmbH'a 1.670.417,87 Euro ödeme yapmıştır. Son durum itibariyle Satıcılar Şirket uhdesinde kalan Oswe hisselerinin aktarılacağı yeni bir şirketten hisse almak yerine, Şirkete satmış oldukları Deks hisselerinin bedelinin tamamını nakden almayı ve satış bedelinin de buna göre revize edilmesini talep etmişlerdir. -Şirketin Hüseyin Altaş'tan almış olduğu 1.808.318,18 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 23.061.360,15 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 13.897.360,15 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 9.164.000,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Hüseyin Altaş'a ödenmesine, -Şirketin HA Real Estate GmbH'tan almış olduğu 261.000,00 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 2.982.417,87 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 1.670.417,87 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 1.312.000,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre HA Real Estate GmbH'a ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir AKYHO… Şirketin %100 bağlı ortaklığı Salda Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş.tarafından, Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Tuğlalık Köyü, 132 Ada, 60 Parselde, 77.314,18 metrekare tarla, peşin olarak 2.600.000 TL bedelle satın alınmıştır. ARCLK… Rekabet Kurulu'nun sermayesinin %100'üne sahip olunan bağlı ortaklık Arçelik Pazarlama A.Ş.'ne iletilen yazısında; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama A.Ş. nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketten savunma talep edilmektedir. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. ASELS… ASELSAN ile finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar arasında 27/09/2021 tarihinde finansal teknolojiler alanında 129,7 Milyon ABD Doları + KDV tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2026 yılları arasında yapılacaktır. EUHOL… Şirket tarafından 25.11.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Ege Sigorta'nın Güvence Hesabı 'ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığı duyurulmuştu. Açıklanmış olunan görüşmeler halen devam etmektedir. Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir. FROTO… Şirket 04 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasında Kocaeli Fabrikaları yerleşkesinde uzun dönemli Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Projeleri ile ilgili yatırımlar için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesinin 04.12.2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3273 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edildiğini açıklamıştı. Söz konusu onay çerçevesinde ilgili Projeler kapsamında 1 Temmuz 2020 ve 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 20.501.205.701 TL tutarında harcama yapılmasına ilişkin 24 Eylül 2021 tarih ve 527894 Sayılı yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olup sağlanan teşvik unsurları şu şekildedir; -KDV İstisnası ve İadesi, -Gümrük Vergisi Muafiyeti, -Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı: %100, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100), -Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), -Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl), -Nitelikli Personel Desteği (azami 250.000.000 TL), -Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200.000.000 TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si ), -Yatırım Yeri Tahsisi (Kocaeli İlinde) INVEO, GEDIK, GEP… Şirketin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını duyurulmuştu. 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de duyurulduğu üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Yatırım Bankası kuruluşu başvurusu onaylanmıştır. Inveo Yatırım Holding A.Ş., 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda %74,999 oranında hisseye sahip olacak ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacaktır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kurulacak Yatırım Bankası'na %25 hisse oranı ile katılacak olup, kalan hisseler grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacaktır. KARYE… Şirket 27.09.2021 tarihli 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketin halka arz taahhütlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (Fon) 11.216.777 TL bedel karşılığında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. ITTFH… Bağlı Ortaklık Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. mülkiyetindeki; Tatlıcak Mahallesi, 5759 Ada, 106 Parsel, Karatay/Konya adresinde bulunan ve Burganbank ile 27.05.2019 tarihinde düzenlenmiş 9.340.000 TL(Dokuz milyon üç yüz kırk bin Türk Lirası) kredi ana para borcuna ilişkin vefa sözleşmesine konu arsanın, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne (Alıcı) KDV Dahil 12.070.000 TL (On iki milyon yetmiş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 tarihinde düzenlenen "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" gereği satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş olup; tapu devri 27.09.2021 (Bugün) gerçekleştirilmiştir. Satıştan elde edilen gelirin tamamı, vefa sözleşmesine konu kredinin kapatılmasında kullanılmıştır. Kredinin kapatılması için Burganbank'a faiz dahil 14.159.868 TL (On dört milyon yüz elli dokuz bin sekiz yüz altmış sekiz Türk Lirası) ödemede bulunulmuştur. KOZAL… Şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, bir kısım davacılar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İzmir 4. İdare Mahkemesinde 2021/1407 E. ve 2021/1013 E. sayılı dosyalar ile dava açılmıştır. Şirket davalı bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olacak olup madencilik faaliyetleri devam etmektedir. MAREN… Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 410.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 30/09/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 8,30 TL/pay baz fiyat, "MAREN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir. NIBAS… Niğde-Bor'da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren Tuğra Plastik-Caner Esen'den 24.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 650.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür. OZBAL… Şirketin 27.09.2021/13 no'lu Yönetim Kurulu kararında; ''Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 16.751.502,00-TL , aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise 523.017,77-TL net dönem kârı elde edilmiştir. Söz konusu net dönem kârının, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 50.425.148,00- TL, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise 52.075.318,02-TL geçmiş yıllar zararı olması sebebiyle dağıtılmamasına ve bu hususun 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir'' SERVE… Şirketin Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım A.Ş.'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 5.263.627,56 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketçe İstanbul Anadolu 2.İcra Dairesinin 2021/16971 Esas sayılı dosyası ile ULUUN… Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 24.09.2021 tarihinde verilmiş olunan teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.10.2021-30.10.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir. VERTU… Şirketin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirket Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka arz işlemleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesine yönelik ön izin başvurusunun 31.12.2021 tarihli yılsonu konsolide finansal tablolara göre güncellenmesine karar verildiği hususu Golive Yazılım tarafından şirkete bildirilmiştir. Şirketin Ömer Lütfü Lekesiz'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 1.567.977,50 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketçe İstanbul Anadolu 4.İcra Dairesinin 2021/16936 Esas sayılı dosyası ile İcra takibi başlatılmıştır. SRVGY… 15.11.2019 Tarihinde Devir Alınan Hisselerin Satış Bedelinin Revize Edilmesi Hakkında… Şirket Hüseyin Altaş ve HA Real Estate GmbH (Satıcılar) ile 15.11.2019 tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmeleri (Sözleşmeler) ile Satıcılar'ın Deks Yatırım A.Ş.'de (Deks) sahip olduğu hisseleri satın almıştır. Sözleşmelere göre hisse satış bedellerin şarta bağlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hisse satış bedeli Deks'in iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın (Oswe) hisselerinin/varlıklarının satılması durumunda bu satıştan elde edilen gelire göre belirlenecektir. Ayrıca Oswe hisselerinin/varlıklarının tamamının satılmaması halinde, Şirketin uhdesinde kalacak olan Oswe hisseleri yeni bir şirkete aktarılıp bu şirketin hisseleri önceki ortaklık yapısına uygun olarak taraflar arasında paylaşılacaktır. Sözleşmeler sonrası dönemde Oswe'nin sahip olduğu varlıkların bir kısmı satılmış ve sözleşmeler uyarınca Şirket Hüseyin Altaş'a 13.897.360,15 Euro ve HA Real Estate GmbH'a 1.670.417,87 Euro ödeme yapmıştır. Son durum itibariyle Satıcılar Şirket uhdesinde kalan Oswe hisselerinin aktarılacağı yeni bir şirketten hisse almak yerine, Şirkete satmış oldukları Deks hisselerinin bedelinin tamamını nakden almayı ve satış bedelinin de buna göre revize edilmesini talep etmişlerdir. -Şirketin Hüseyin Altaş'tan almış olduğu 1.808.318,18 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 23.061.360,15 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 13.897.360,15 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 9.164.000,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Hüseyin Altaş'a ödenmesine, -Şirketin HA Real Estate GmbH'tan almış olduğu 261.000,00 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 2.982.417,87 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 1.670.417,87 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 1.312.000,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre HA Real Estate GmbH'a ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir Kaynak A1 Capital Hibya Haber Ajansı